ویژه های کیمیافام   


تغذیه کاربردی طیور

 

نکته هایی در مورد " تغذیه کاربردی طیور "1 - شرایط نامناسب محل نگهداری، مدت زمان نگهداری و شرایط قبل از برداشت محصول، موجب افزایش احتمال آلودگی غلات خصوصاً ذرت به مایکوتوکسین ها می شود.

2 - رطوبت بیش از 13درصد، درجه حرارت 10 تا 40 درجه سانتی گراد و PH بین 4 تا 8، شرایط مناسبی برای رشد کپک ها است.

3 - از مهمترین اثرات منفی مایکوتوکسین ها بر طیور، تضعیف سیستم ایمنی و اسهال می باشد.

4 - پلت کردن خوراک موجب توقف رشد کپک نشده و فقط در رشد کپک تاخیر ایجاد می نماید.

5 - قارچها، مخمرها و باکتری ها از عوامل آلوده کننده خوراک می باشند.

6 - منابع پروتئین های حیوانی، بیشترین احتمال آلودگی به سالمونلا را دارند.

7 - عدم وجود سالمونلا در نمونه خوراک ارسالی به آزمایشگاه ب