آرایشی و بهداشتی  • انسانی
  • انسانی
  • انسانی
  • انسانی

پزشکی بیمارستانی

بیماریهای عفونی در مراکز درمانی و بیمارستانها همچنان به عنوان یک معضل اساسی مطرح می باشد و عفونتهای بیمارستانی به عنوان اولین عامل مرگ در بخشهای ویژه بیماران بد حال ( از جمله سوختگی،ICU ، بخشهای نوزادان و ............ ) خودنمایی می کنند . از طرفی وجود مشکلاتی از قبیل بوجود آمدن میکرو ارگانیسم های جهش یافته ، مقاومت میکروبی ، بیماریهای عفونی قرن 21 ، مورتالیتی وموربیدیتی ناشی از عفونتها ، تهدید سلامت فردی ، اجتماعی و اقتصادی با بیماریها و اهمیت شعار ارجحیت پیشگیری بر درمان ، ضرورت کاربرد مواد ضد عفونی کننده را بیش از پیش نمایان می سازد . بنابراین کاربرد مناسب مواد ضد عفونی کننده با کنترل آلودگی های میکروبی محیط ( به خصوص در سطح وسائل و دستگاهها ) موجب کاهش خطر ایجاد میکروبهای مقاوم ، استفاده کمتر از آنتی بیوتیکها و حفظ اثر بخشی آنها و کاهش موربید یتی و مورتالیتی و کاهش چشمگیر هزینه ها می گردد .

با توجه به رويارويي غير منتظره بشر با جنبه‌هاي جديد و تهديدات و مشكلات ناشي از ميكرو ارگانيسم هاي پاتوژن و مقاوم لزوم دستيابي به تركيبات ضد عفوني كننده موثرتر و كاراتر از تركيبات معمول مصرفي امروزي بيش از پيش خود نمايي مي نمايد.

تركيبات ضد عفوني كننده مدرن و جديد ضمن مطابقت با استاندارد هاي كيفي مي بايد به طور موثري بر طيف وسيعي از ميكرو ارگانيسم ها از قبيل انواع باكتري ها و قارچ ها ، مخمرها ، ويروس ها موثر بوده و كمترين ميزان عوارض جانبي سوء را برروي سلامت فرد مصرف كننده بر جاي بگذارد امروزه مسئله ايمني مصرف فرآورده هاي ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك موضعي فراتر از حداقل سميت حاد و تحت حاد فرآورده مورد نظر بوده و حساسيت زايي و تحريك كنندگي و نهايتاً خطرات اكولوژيك فرآورده مورد نظر را نيز در بر مي گيرد. نكته نهايي كه در زمينه معرفي تركيبات و فرآورده هاي ضدعفونی کننده و آنتي سپتيك نوين بايد مورد توجه و اهميت قرار گيرد بحث عدم ايجاد مقاومت هاي ميكروبي ناشي از مصرف دراز مدت فرآورده مي باشد . با توجه به مطالب مقدماتي عنوان شده يكي از راه حل هاي مورد توجه محافل علمي و تحقيقاتي ميكروبي تركيب مواد شناخته شده و معمول ضد ميكروبي و استفاده از اثرات سينرژيستيك بين آنها به منظور دستيابي به فرمولاسيون هاي جديد و كار آمد مي باشد. در خصوص محاسن و مزاياي كاربرد فرمولاسيون هاي ضدعفونی کننده و آنتي سپتيك تركيبي مي توان به مطالب زير به اختصار اشاره نمود:

1- وسعت بخشيدن به طيف اثر ضد ميكروبي هر يك از اجزاء متشكله و همچنين پوشاندن شکاف ها و و قفه هاي موجود در طيف اثر بخشي هر يك از آنها

2- كاهش دادن ريسك يا خطر مواجهه با بروز مقاومت هاي ميكروبي پيش رونده ناشي از هر يك ازاجزاء متشكله به تنهايي

3- كاهش دادن ميزان موثر مورد نياز هر يك از اجزاء متشكله و در نتيجه آن كاهش عوارض جانبي و تحريكات و حساسيت هاي مربوطه از طرفي و كاهش خطرات اكولوژيك مربوطه از طرف ديگر

شركت داروسازي كيميا فام در همين راستا به منظور دستيابي به فرمولاسيون های موثر ، كارآمد و ايمن كه در حداقل زمان ممكنه توانايي اثر بخشي در سطوح وموضع های مختلف را داشته باشد، موفق به ارائه محصولات ابداعي و نوين جهت مصرف در مراکز درمانی و بیمارستان ها گرديده است .