طیور  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور

اسیدی فایر

در سيستم های جديد پرورش طيور ، استفاده از اسيدي فايرها بعنوان جايگزيني براي آنتي بيوتيکها رايج شده است. اسيدي کردن جيره با تاثير بر روي دستگاه گوارشي پرندگان، به بهداشت عمومي آنها کمک مي کند، در وضعيت ضعيف بهداشتي فارم، تکثير ميکروارگانيسمهاي بيماريزا در محيط و خوراک در حد قابل توجهي زياد مي شود. اسيدي فايرها در کاهش تاثيرات بيماريهاي گوناگون روده اي موفق عمل کرده اند .